fbpx
Szukam pomocy

SOS dla Kobiet – krakowskie organizacje wspierające bezpieczeństwo, równość i rozwój kobiet

organizacje dla kobiet
Fot. Becca Tapert

Pomimo zwycięskiej walki o równouprawnienie, bycie kobietą w Polsce z różnych powodów bywa trudne. Zdarzają się sytuacje, gdy konieczna staje się pomoc specjalistów – prawnika, psychologa, pracownika spraw socjalnych i innych osób. Nie tylko trudności w sprawach socjalno-bytowych i sytuacje przemocy stanowią o problemach związanych z płcią piękną.

Ważną kwestią jest dążenie do równości zawodowej i przeciwdziałanie dyskryminacji z uwagi na płeć w środowiskach pracy, a także zwiększanie poziomu kompetencji zawodowych kobiet. Także do rozwiązywania tego typu problemów powołane są odpowiednie instytucje. Ostatnią grupą organizacji wspierających kobiety są te nastawione na ich rozwój i socjalizację. Wiele z wyżej wymienionych świadczy swoje usługi bezpłatnie. 

Istnieją organizacje, które pomagają kobietom spotykającym się z dyskryminacją w życiu osobistym i zawodowym, cierpiącym z powodu przemocy czy też doświadczającym różnych form wykluczenia lub patologii. Każde miasto posiada służby i miejsca, w których w awaryjnych sytuacjach kobieta uzyska pomoc, jednak długoterminowego rozwiązania problemu warto poszukać w ośrodkach mających doświadczenie w tego typu działaniach. 

Centrum Praw Kobiet

W Krakowie (i w innych dużych miastach) od wielu lat działa Centrum Praw Kobiet, gdzie osoby potrzebujące mogą uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie: wsparcia psychologicznego, prawnego (asystowanie kobietom w sądach i na policji), zapewnienia bezpiecznego schronienia, udzielenia pomocy socjalnej oraz doradztwa zawodowego, a także prowadzenia grup wsparcia i telefonu zaufania. 

W misji Centrum Praw Kobiet czytamy: Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci. W przełożeniu na praktykę deklaracja ta ma szerokie oddziaływanie społeczne. Warto podkreślić, że nie każda podejmowana aktywność organizacji w imię przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet ma charakter interwencyjny. Podejmowane są także działania, których celem jest wpływanie na kształt prawa i jego zastosowania. 

Ponadto, jak w każdej tego typu placówce nastawionej na pomoc innym, nie bez znaczenia pozostają działania profilaktyczne i edukacyjne. Centrum organizuje różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, przygotowuje publikacje i opracowania. Ważne w tym kontekście są wszelkie działania organizacji, których celem jest przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom związanym z płcią. Te wszakże mają wielki wpływ na życie i wybory setek kobiet, jak również na przebieg procesów w sprawach karnych, związanych z przemocą w rodzinach. 

W sytuacjach trudnych i wymagających pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej, w Krakowie funkcjonują także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Interwencja Kryzysowa, do których można się zgłosić, gdy potrzebne jest wsparcie natychmiastowe.

To jednak nie koniec potrzeb kobiet. Bywa, że problemy przedstawicielek płci pięknej koncentrują się na kłopotach zawodowych, związanych z utratą pracy bądź trudności w jej znalezieniu. W takich sytuacjach można skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego. Usługi tego typu świadczą Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dodatkowym wsparciem mogą być cyklicznie organizowane programy takich organizacji jak np. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości „Proaktywni”, która stwarza m.in. możliwości nabycia doświadczenia i podnoszenia kompetencji zawodowych. Fundacja ta, oprócz komercyjnych warsztatów, oferuje także bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe, a także pomaga w weryfikacji ofert pracy i aplikowaniu. 

W sytuacjach kryzysu emocjonalnego, czy też ze zwykłej potrzeby samorozwoju i socjalizacji, warto poszukać warsztatów dedykowanych kobietom – organizowanych czy to w ramach kół zainteresowań, czy też podnoszenia własnych umiejętności interpersonalnych. Przykładem organizacji wspierających w tym zakresie kobiety z Krakowa może być Fundacja Kobieca „eFKa”. Usytuowana przy ul. Krakowskiej 19 instytucja od lat zajmuje się kwestiami feministycznymi, związanymi z koniecznością obrony praw kobiet i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Na stronie fundacji publikowane są co jakiś czas informacje o organizowanych warsztatach rozwojowych, o charakterze artystycznym, których celem jest edukacja poprzez sztukę jako forma edukacji włączającej i wspierającej procesy autoterapeutyczne. 

Oczywiście fundacji tego typu działa w Krakowie więcej. Na uwagę zasługuje także Fundacja „Autonomia”, której zakres działalności z roku na rok rozszerza się i oferuje coraz ciekawsze inicjatywy. Przy fundacji działa m.in. Solidarnościowe Centrum Feministyczne, czyli przestrzeń dialogu, dyskusji i współpracy dla społeczności kobiet. To miejsce otwarte dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej, tj. dla osób z doświadczeniem życia jako dziewczyna/kobieta, osób LBTQ+, osób z doświadczeniem uchodźctwa i migracji, a także aktywistek pomagających osobom doświadczających uchodźctwa, migracji i problemów  mniejszościowych. Wspaniałą częścią działalności fundacji jest Dziewczyńskie Centrum Mocy Autonomii, tj. miejsce, w którym każda dziewczynka może odkrywać swoje możliwości i siłę, wzmacniać swoją odwagę, pozbywać się poczucia wstydu i bezradności, doceniać swoje ciało, uczyć się jak podejmować decyzje i wyzwania, w jaki sposób przełamywać ograniczenia, jak się organizować i współpracować, a czasem nawet jak bezpiecznie popełniać błędy. Razem z innymi. W realu.

Współczesny świat oferuje bardzo dużo form wsparcia dla osób, które tego potrzebują. Wiele z podejmowanych inicjatyw ma charakter bezpłatny. Największą wartością tego sektora pomocy jest socjalizowanie się kobiet, tworzenie społeczności, które jako grupa często mają większą moc w kreowaniu norm antydyskryminacyjnych i w dążeniu do poprawy sytuacji kobiet w Polsce. Coraz więcej organizacji ma także świadomość wagi młodego pokolenia, dlatego powstaje wiele inicjatyw przeznaczonych dla dziewczynek. A to ważny krok w stronę umacniania indywidualnego i społecznego poczucia wartości kobiet, wszak świadoma swoich praw dziewczynka to w przyszłości świadoma swoich praw kobieta.

Skip to content