fbpx

Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Kraków Pomaga – www.krakowpomaga.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-31 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak sygnalizacji opuszczenia strony przy kliknięciu w linki wyprowadzające,
  • przy linku do pobrania brakuje dodatkowych informacji informacje o formacie, wielkości, języku.

Powody wyłączenia:

  • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Planowane działania

  • W miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki wideo  będą sukcesywnie uzupełniane opis tekstowy, a nowe pliki będą publikowane z uwzględnieniem audiodeskrypcji.
  • Aktualnie trwają prace nad edycją linków do dokumentów do pobrania, w celu spełnienia zaleceń WCAG 2.1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono dnia 2022-01-31, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny – Fundację Poland Business Run.

Skróty klawiaturowe

Na stronach  Kraków Pomaga – www.krakowpomaga.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ewentualne dodatkowe skróty: brak.

Informacje dodatkowe

  • Powiększanie strony – Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Nasza strona jest czytelna po powiększeniu nawet do 200%.
  • Zrozumiałość i czytelność treści – Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: kontakt@krakowpomaga.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content