fbpx
Aktualności

Dostępność to samodzielność. Nabór do nowego programu PARP.

dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
Fot. Sigmund

Często wystarczą niewielkie zmiany, by otworzyć przed firmą możliwości pozyskania większej liczby klientów. Jedną z nich jest zwrócenie się w stronę dostępności, czyli stworzenia równych szans dla wszystkich w korzystaniu z usług, produktów, przestrzeni miejskiej i cyfrowej, bez względu na trudności fizyczne czy poznawcze. Dostępność głównie kojarzona jest z instytucjami publicznymi, jednak temat ten w coraz większym stopniu dotyczy przedsiębiorców.

W Polsce mieszka około 4,7 mln osób niepełnosprawnych, czyli około 12,2% naszego społeczeństwa. 1,8 mln osób boryka się z niepełnosprawnością wzroku, w tym, jak szacują organizacje pozarządowe – około 5 tys. osób jest całkowicie niewidomych. Szacuje się, że w Polsce jest około miliona osób głuchych lub słabo słyszących. Problem ze słuchem ma także co czwarta osoba po 65. roku życia. Z kolei z danych ZUS-u z 2021 roku wynika, że 2,3 mln osób pobiera świadczenia emerytalno-rentowe i ma orzeczenia o niepełnosprawności. Zatem to ogromna rzesza osób.

Prawo do dostępności

Od czerwca 2025 r. przedsiębiorcy z niektórych branż np. komputerowej, elektronicznej, usług cyfrowych związanych z transportem pasażerskim, e-commerce, medialnej czy bankowości zostaną objęci ustawą implementującą Europejski Akt o Dostępności (EAA). Mowa o dostępności m.in. komputerów, smartfonów, e-booków, terminali płatniczych w sklepach czy bankomatów. Wraz z wdrożeniem dyrektywy EAA, nad którym już pracuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dostępność cyfrowa nie będzie tylko obowiązkiem podmiotów publicznych. Sięgnie znacznie szerzej i będzie obejmować również podmioty sektora prywatnego. Dlatego już teraz warto poznać szerzej zagadnienia związane z tym tematem.

Dostępność dotyczy nas wszystkich, jednak w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych potrzebach: poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, głuchoniemych, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi. Temat dostępności obejmuje ponadto kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi, a także seniorów. Dla wielu osób, czasowo bądź trwale dotkniętych trudnościami, dostępność warunkuje możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia. Aktywność i samodzielność osób z niepełnosprawnościami jest z różnych powodów utrudniona. Rozwój nowych technologii oraz produkty z obszaru technologii kompensacyjnych pozwalają na wyrównywanie szans, ale często barierą pozostają wysokie ceny lub brak możliwości ich zastosowania w indywidualnych przypadkach.

Przedsiębiorcy i usługodawcy stopniowo dostrzegają korzyści biznesowe związane z kierowaniem usług przeznaczonych dla seniorów – grupy konsumentów, która będzie systematycznie wzrastała. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób z niepełnosprawnościami, dla których usunięcie barier warunkuje możliwość samodzielnego, bezpiecznego korzystania z towarów i usług. Miernikiem konkurencyjności stanie się wkrótce dostępność dla klientów o różnych potrzebach i możliwościach, a warunek uniwersalnego zaprojektowania, czyli takiego projektowania produktów, by mogły być używane przez wszystkich ludzi w szerokim zakresie, będzie wyzwaniem dla wielu dziedzin gospodarki. W usługach handlu elektronicznego – według brytyjskiego badania „Click Away Pound”, badającego doświadczenia osób z niepełnosprawnościami w e-handlu, aż 71% osób z niepełnosprawnościami, które spotkały się z trudno dostępną stroną internetową, opuściły ją w poszukiwaniu strony bardziej przyjaznej. 82% badanych potwierdziło swą gotowość wydawania znacznie większych pieniędzy na stronach e-sklepów, które są dostępne. Dlatego przedsiębiorcy dysponujący tego typu ofertą i producenci technologii kompensacyjnych (ułatwiających korzystanie z produktów osobom ze szczególnymi potrzebami) potrzebują motywacji i wsparcia, by zainwestować z sukcesem w tę potencjalnie atrakcyjną, ale wciąż mało rozpoznaną część rynku. Służyć temu będą instrumenty wsparcia przedsiębiorstw, oferowane zarówno ze środków funduszy unijnych, jak i źródeł krajowych.

Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Jest skoncentrowany na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 mld zł w latach 2018–2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Z danych MFiPR wynika, że w ciągu pięciu lat działania programu zmodernizowano ponad 70 dworców kolejowych oraz zakończono budowę lub modernizację 650 peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; zakupiono blisko 1000 autobusów, tramwajów i wagonów kolejowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także usługi indywidualnego transportu door-to-door w ponad 170 gminach.

Partnerstwo na rzecz dostępności to inicjatywa towarzysząca programowi Dostępność Plus. – Bardzo często do partnerstwa przystępują podmioty, które już mają jakąś usługę czy jakiś produkt, który służy takim osobom. I to są bardzo różne rzeczy. Mogą to być przedsiębiorcy, którzy mają na przykład systemy automatycznego otwierania drzwi i dostępu. Są przedsiębiorcy, którzy produkują rozwiązania typu płyty tyflograficzne albo świecące w nocy fluorescencyjne oznaczenia, które służą osobom niedowidzącym. Ale też są podmioty, które oferują określone rodzaje usług. Na przykład biuro festiwalowe z Krakowa, które tworzy rozwiązania dla kultury. Fundacja Katarynka, która udostępnia napisy do filmów w internecie, czy na przykład fundacja Polska bez barier, która umożliwia ewakuację i sprzęt ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami – mówi Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zajmujący się wdrażaniem programu Dostępność Plus.

Dostępność w Ścieżce SMART

Firmy uwzględniające w swojej działalności osoby ze szczególnymi potrzebami mogą powiększyć grono potencjalnych odbiorców i zyskać przewagę konkurencyjną w danej branży. Prostymi działaniami takimi jak np. zwiększenie czcionki na stronie internetowej, tłumaczenie komunikatów na język migowy czy używanie słownictwa zrozumiałego dla wszystkich można zachęcić szeroką grupę ludzi do korzystania z produktów czy usług danej firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości również dostrzega konieczność podejmowania zintensyfikowanych działań na rzecz poprawy dostępności w naszej przestrzeni. Przyniesie to pozytywne efekty obu zainteresowanym stronom – zarówno osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i samym przedsiębiorcom.

W związku z tym 6 czerwca PARP ogłosiła nowy nabór – dostępność w Ścieżce SMART. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Rozumie się przez to zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. Jednocześnie cele ogólne ścieżki SMART pozostają niezmienione, tj. rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzacja i transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, internacjonalizacja przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. Dofinansowanie na wdrożenie innowacji wynosi  do 70% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Można je przeznaczyć np. na zakup lub leasing gruntów, nieruchomości, maszyn i urządzeń,  a także na zakup usług doradczych czy usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji. Ponadto dofinansowaniu podlegają  m.in. koszty materiałów budowlanych, wydatki związane z uzyskaniem patentu, licencji czy koncesji, a także połączone z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Wnioski można składać od 6 lipca do 31 sierpnia 2023. Budżet to 220 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Pozytywną ocenę mogą uzyskać produkty innowacyjne co najmniej na skalę krajową.

Więcej informacji na temat nowego naboru – dostępność w Ścieżce SMART można przeczytać na stronie PARP.

___

Informacja prasowa

Skip to content