fbpx
Informacje

Włącz się w działania Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko pojętego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu do włączenia się w prace komisji.

Komisja jest gremium inicjatywno–doradczym tworzonym przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do zadań Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) należy m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przedstawianie propozycji skutecznych rozwiązań. KDO stanowi też forum wymiany doświadczeń i informacji o bieżącej ofercie dla podmiotów świadczących działalność leczniczą i profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych sprawi, że głos praktyków, będzie miał większy wpływ na tworzenie polityki Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Posiedzenia Komisji odbywają się raz na kwartał. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczony jest na dzień 9 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00. Forma i miejsce spotkania podane będą w późniejszym terminie ze względu na zmienną sytuację w pandemii.

Osoby i organizacje zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego proszone są o kontakt mailowy: katarzynapytko@unimed-terapia.pl