fbpx
Informacje

Kto i jak może zostać pełnomocnikiem?

pełnomocnictwo
Fot. Pexels.com

Masz kłopot z załatwieniem wszystkich swoich spraw administracyjnych osobiście? W większości spraw prawo dopuszcza możliwość wyznaczenia przez ciebie pełnomocnika, który będzie działał w twoim imieniu przed wybranym organem.

Obowiązek samodzielnego działania w sprawach administracyjnych może wynikać z przepisów szczególnych prawa, m.in. w przypadku otrzymania wezwania do osobistego stawiennictwa, specyfiki danej sprawy, m.in. złożenie odcisków palców do paszportu czy decyzji organu. Niemniej zasadą jest, że w sprawach administracyjnych, nie musisz występować osobiście. Możesz w tym celu udzielić pełnomocnictwa. Zakres działania pełnomocnika należy wskazać w treści pełnomocnictwa. 

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że nie możesz udzielić pełnomocnictwa np. osobie niepełnoletniej czy z różnych przyczyn mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

Co do zasady, pełnomocnikiem może być członek rodziny, lecz również osoba zupełnie dla ciebie obca. Możesz również ustanowić pełnomocnikiem osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, np. adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego. Są przy tym sprawy, w których udział pełnomocnika profesjonalnego jest wymagany przepisami prawa.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone przez stronę ustnie do protokołu. Trzeba jednak pamiętać, że pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wraz z pełnomocnictwem należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa, chyba że przepisy zwalniają cię od tej opłaty.

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa może dołączyć do akt sam pełnomocnik, jednak urzędnik prowadzący sprawę, może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia twojego podpisu na pełnomocnictwie. Urzędowe poświadczenie podpisu nie będzie wymagane, jeśli np. osobiście złożysz przedmiotowe pełnomocnictwo w urzędzie.

W szczególnych sytuacjach, przy spełnieniu dodatkowych wymogów wskazanych w art. 33 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w sprawach mniejszej wagi, organ administracji publicznej może nie żądać dokumentu pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny strony lub domownik. Nie oznacza to jednak, że taka osoba może działać bez stosownego pełnomocnictwa, a jedynie, że urzędnik może (lecz nie musi) odstąpić od żądania przedłożenia dokumentu.

Informacje nt. numerów rachunków bankowych do uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz nt. możliwości złożenia w sprawie dokumentów w formie elektronicznej, znajdziesz na stronie internetowej konkretnego urzędu. Informacje nt. E-Urzędu Miasta Krakowa znajdziesz pod tym linkiem.

Niniejszy artykuł został przygotowany jedynie w celu informacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się w jego treści nie stanowi i nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Artykuł zawiera informacje aktualne na dzień jego opracowania. Wskazuję, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne.

Ksenia Gąsiorowska - Kamińska

Ksenia Gąsiorowska - Kamińska

Radca prawny Ksenia Gąsiorowska - Kamińska. Prowadzi Kancelarię Radcy
Prawnego w Krakowie, obsługuje prawnie firmy, organizacje pozarządowe
oraz klientów indywidualnych. Współpracuje z Centrum Praw Kobiet w
Krakowie. Pomaga swoim klientom m.in. w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa własności intelektualnej
oraz prawa pracy.